Trading Jam składa wniosek o zmianę tłumaczenia MiFiD II

W dniu dzisiejszym, Fundacja Trading Jam złożyła wniosek o zmianę tłumaczenia Dyrektywy MiFiD II, która w obecnej wersji, zawiera błędne i niekorzystne dla inwestorów zapisy. Poniżej załączamy treść pisma skierowanego do Parlamentu Europejskiego, a także do KNF i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

WNIOSEK

o spowodowanie sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy MiFID II na j.polski

Działając jako Fundacja prawa polskiego zrzeszająca ponad 25 000 inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, zwracamy się do Pana z wnioskiem o spowodowanie sprostowania błędu w polskim tłumaczeniu Dyrektywy MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)[1], którego dalsze funkcjonowanie w obrocie prawnym może powodować negatywne skutki dla uczestników rynku kapitałowego oraz organów stosujących prawo. Ponadto zauważamy, iż utrzymywanie błędnego tłumaczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej istotnie podważa zaufanie obywateli do obowiązującego prawa wspólnotowego.

Fundacja Trading Jam wskazuje, iż według błędnego tłumaczenia Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II klient detaliczny musi spełnić łącznie 3 warunki wymienione w przepisie, by firma inwestycyjna na wniosek klienta dokonała przekwalifikowania go na klienta profesjonalnego. Tymczasem, wedle wersji przepisu obowiązującej w innych językach Unii Europejskiej wystarczające jest spełnienie wyłącznie 2 z 3 warunków wskazanych w przepisie.

I tak, oryginalne zapisy Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II w brzmieniu:

“In  the  course  of  that  assessment,  as  a  minimum,  two  of  the  following  criteria  shall  be  satisfied:

  • the client  has  carried  out  transactions,  in  significant  size,  on  the  relevant  market  at  an  average  frequency  of  10  per  quarter  over  the  previous  four  quarters,
  • the size  of  the  client’s  financial  instrument  portfolio,  defined  as  including  cash  deposits  and  financial  instruments  exceeds  EUR  500  000,
  • the client  works  or  has  worked  in  the  financial  sector  for  at  least  one  year  in  a  professional  position,  which  requires  knowledge  of  the  transactions  or  services  envisaged (…)”

 

– powinny zostać przetłumaczone w następujący sposób:

„W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej dwa następujące kryteria:

  • w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
  • wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR,
  • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług (…)”

– podczas, gdy wedle obowiązującego, błędnego tłumaczenia:

W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej następujące kryteria:

  • w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
  • wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR,
  • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług (…)”

 

W konsekwencji, polskie tłumaczenie Dyrektywy MiFID II daleko odbiega od tekstu źródłowego, wypaczając sens i znaczenie cytowanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana z prośbą o spowodowanie wszczęcia procedury sprostowania błędnego tłumaczenia Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II na język polski w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

 

______________________

Rafał Zaorski

Prezes Fundacji Trading Jam

______________________

Jakub Mościcki

Dyrektor Generalny Fundacji Trading Jam

______________________

Patryk Przeździecki

Rzecznik Traderów Fundacji Trading Jam

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

 

 

 

Bądź na bieżąco

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *